Dự thảo bằng tốt nghiệp ĐH: Sẽ không ghi xếp loại & hình thức

Theo dự thảo này, bằng tốt nghiệp trình độ đại học sẽ không ghi loại xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá hay trung bình, không phân biệt chính quy hay vừa làm vừa học.

(Ảnh minh họa)

Văn bản này đề cập nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học bao gồm: bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và bằng tiến sĩ danh dự.

Trong đó cụ thể 10 nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học gồm:

  1. Tiêu đề: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM;
  2. Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ);
  3. Tên cơ sở giáo dục cấp văn bằng;
  4. Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng;
  5. Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng;
  6. Quốc tịch của người được cấp văn bằng;
  7. Ngành đào tạo;
  8. Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng;
  9. Họ, chữ đệm, tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định;
  10. Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng.

(Lễ trao bằng thạc sĩ QLKT) 

Ngoài ra, cơ sở giáo dục đại học được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn bằng giáo dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật.

(Áp dụng cả trong mẫu bằng thạc sĩ)

Thông tư này thay thế Thông tư số 23/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng thạc sĩ, Thông tư số 24/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tiến sĩ; Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học; Thông tư số 20/2011/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tiến sĩ danh dự.

Liên Hệ

});